Voorwaarden testvoertuigen Yamaha

1. De klant erkent dat hij het voertuig in ontvangst heeft genomen in de staat zoals in het contract beschreven staat. De klant erkent dat het voertuig voorzien is van een kentekenbewijs.

De duur van de testrit is beperkt tot maximaal 1 uur.

Voor de testrit wordt een waarborg/garantie van € 1000 overgemaakt.

Dit bedrag komt overeen met de maximale franchise die betaald moet worden in geval van een schadegeval met het voertuig.

 

2. De prijs van de testrit bedraagt € 15 en zal terugbetaald worden indien er binnen 3 maanden een voertuig wordt besteld.

 

3. De klant verbindt zich ertoe:

  • om het voertuig te gebruiken als een goede huisvader;
  • om het voertuig na de testrit in perfecte staat terug te brengen.

 

4. Het bedrijf heeft altijd het recht om het voertuig op eender welk moment en eender welke plaats terug te vorderen. De kosten die in dergelijke omstandigheden worden gemaakt en de kosten die voortvloeien uit een eventuele vervolging zijn voor rekening van de klant.

 

5. De klant verklaart dat hem geen rijverbod werd opgelegd en dat hij volledig vertrouwd is met het besturen van een voertuig. Hij verbindt zich ertoe het voertuig niet onder te verhuren, niet te overladen, het niet aan derden ter beschikking te stellen en het alleen voor persoonlijk gebruik te gebruiken.

 

6. De klant neemt de herstellingskosten op zich indien bij de overdracht van het voertuig aan het bedrijf wordt vastgesteld dat het voertuig schade heeft geleden, zelfs indien wordt vastgesteld dat de schade niet het gevolg is van een fout of nalatigheid van de klant.

Om de kosten van deze herstellingen te bepalen, wordt overeengekomen dat er in aanwezigheid van beide partijen een lijst wordt opgesteld met de prijs van alle uit te voeren werkzaamheden, en dat deze voor akkoord door de partijen zal worden ondertekend.

 

7. De herstellingen mogen alleen worden uitgevoerd in de werkplaats van het bedrijf, waar de klant het voertuig zelf en op eigen kosten naartoe moet brengen. Naast de kosten voor de herstelling behoudt het bedrijf zich het recht voor om, voor elke dag dat het voertuig niet beschikbaar is, van de klant de betaling te eisen van een bedrag gelijk aan de prijs van één dag huur (€ 25/dag).

 

8. De klant is als enige verantwoordelijk voor alle processen-verbaal die op zijn kosten of op kosten van de houder van het kentekenbewijs van het voertuig waarop dit contract betrekking heeft, tijdens de duur van de testrit werden opgesteld, en de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien.

 

9. De klant ziet af van elke claim tegen het bedrijf in geval van ongevallen waarbij hij en zijn potentiële passagier het slachtoffer zouden kunnen zijn. Bovendien verbindt hij zich ertoe het bedrijf te vrijwaren tegen elke claim, in het algemeen van eender welke aard, die door derden tegen hen kan worden ingesteld.

10. De klant verbindt zich ertoe alleen in België te rijden.