Wettelijke vermeldingen

1. Wettelijke informatie

1.1. Over deze site.

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie worden de gebruikers van de site https://www.brussels-moto-store.be op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en het beheer:

Eigenaar: Brussels Moto Store – Leuvensesteenweg 1107 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Designer: Inbetween Agency
Publicatieverantwoordelijke: Brussels Moto Store
Webmaster: Inbetween Agency
Hosting: Combell nv, Skaldenstraat 121 – 9042 Gent – België

1.2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de site https://www.brussels-moto-store.be/ impliceert de complete en volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld. Aan de gebruikers van de site https://www.brussels-moto-store.be/ wordt daarom gevraagd om ze regelmatig te raadplegen.

Gewoonlijk is deze site op elk moment toegankelijk voor gebruikers. Brussels Moto Store kan echter besluiten de site met het oog op technisch onderhoud tijdelijk buiten gebruik te stellen en zal in dit geval de data en tijdstippen van dat onderhoud op voorhand aan de gebruikers proberen mee te delen.

De site https://www.brussels-moto-store.be/ wordt regelmatig bijgewerkt door Brussels Moto Store. Ook de wettelijke vermeldingen kunnen te allen tijde worden gewijzigd; ze zijn echter bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht deze zo vaak mogelijk te raadplegen.

1.3. Omschrijving van de aangeboden diensten.

Het doel van de site https://www.brussels-moto-store.be/ is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

Brussels Moto Store streeft ernaar om op de site https://www.brussels-moto-store.be/ zo accuraat mogelijke informatie te verstrekken. Zij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onjuistheden en tekortkomingen bij de bijwerkingen, ongeacht of deze toe te schrijven zijn aan henzelf of aan derden die hen deze informatie verstrekken.

Alle gegevens op de site https://www.brussels-moto-store.be/ zijn uitsluitend ter informatie en onder voorbehoud van wijzigingen. De informatie op de site https://www.brussels-moto-store.be/ maakt evenmin aanspraak op volledigheid. De informatie wordt verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die hebben plaatsgevonden nadat deze online is gepubliceerd.

1.4. Contractuele beperkingen op de technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met behulp van recente en virusvrije hardware en met een volledige geüpdatete webbrowser van de nieuwste generatie.

1.5. Intellectuele eigendom en namaak.

Brussels Moto Store is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of houder van de gebruikersrechten voor alle op de site toegankelijke elementen, waaronder met name teksten, afbeeldingen, graphics, logo’s, pictogrammen, geluiden en software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procedés, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: Brussels Moto Store.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen ervan zal als namaak worden beschouwd en zal vervolgd worden in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L. 355-2 en volgende van het (Franse) Wetboek van Intellectuele Eigendom.

1.6. Beperking van aansprakelijkheid.

Brussels Moto Store kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de hardware van de gebruiker bij het bezoeken van de site https://www.brussels-moto-store.be/ en voortvloeiend uit het gebruik van hardware die niet voldoet aan de specificaties van punt 4, of als gevolg van het optreden van een bug of incompatibiliteit.

Brussels Moto Store kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van marktaandeel of verlies van een kans) als gevolg van het gebruik van de site https://www.brussels-moto-store.be/.

1.7. Beheer van persoonsgegevens.

In België worden persoonsgegevens beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Strafwetboek en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de site https://www.brussels-moto-store.be/ kan het volgende worden verzameld: de URL van de links die de gebruiker heeft gevolgd om de site https://www.brussels-moto-store.be/te bezoeken, de internetprovider van de gebruiker, het IP-adres (Internet Protocol) van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt Brussels Moto Store uitsluitend persoonlijke informatie over de gebruiker met het oog op bepaalde diensten die door de site https://www.brussels-moto-store.be/ worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij deze zelf invoert. Op dat moment wordt aan de gebruiker van de site https://www.brussels-moto-store.be/ meegedeeld of hij of zij al dan niet verplicht is om deze informatie te verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van artikelen 38 en volgende van wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, recht te zetten en er bezwaar tegen te maken, door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek dat vergezeld gaat van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de houder hiervan, en met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

Zonder medeweten van de gebruiker van de site https://www.brussels-moto-store.be/ wordt diens persoonlijke informatie niet gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht aan derden, op welke informatiedrager dan ook. Alleen in de veronderstelling dat Brussels Moto Store en zijn rechten worden overgenomen, kan deze informatie worden doorgegeven aan de potentiële koper, die op zijn beurt dezelfde verplichting zou hebben ten opzichte van de gebruiker van de site https://www.brussels-moto-store.be/, om de gegevens bij te houden en te wijzigen.

Voor meer informatie kunt u het Privacybeleid

1.8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site https://www.brussels-moto-store.be/ onderworpen aan het Belgisch recht.

1.9. De voornaamste relevante wetten.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de informatica, de bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie.

1.10. Verklarende woordenlijst.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met bovengenoemde site.

Persoonsgegevens: “informatie in eender welke vorm die het mogelijk maakt om de natuurlijke personen waarop zij van toepassing is, direct of indirect te identificeren” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).